Mapa strony

Powitanie

Historia

Walory

Położenie

Galeria

Wiosna/Lato

Zima

Jesień

Te miejsca warto zobaczyć

Uzdrowisko

Tradycje uzdrowiskowe

Uzdrowisko Krasnobród

Sanatorium

Koncepcja rozwoju uzdrowiska

Konferencja ”Uzdrowisko Krasnobród, Solec – Zdrój i Rymanów w świetle najnowszych badań marketingowych”

Przetargi

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w ramach projektu pn.: „Krasnobrodzka platforma edukacji kulturalnej - zakup oświetlenia oraz nagłośnienia na cele animacji kulturalnej” - przetarg nieograniczony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa oświetlenia boiska sportowego -treningowego przy ul. Wczasowej w Krasnobrodzie- POSTĘPOWANIE WZNOWIONE.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie - etap II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu

ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

II MODYFIKACJA SPECYFIKACJI IWZ O OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI IWZ I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu

BIOZ Parking

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PARKING

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dostosowanie pomieszczeń przedszkola samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony p.poż. POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDMIARY PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY WYCENIE OFERTY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ZWIĘKSZENIE POJEMNOŚCI ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i PRZEDMIAR ROBÓT

Świadczenie usługi promocyjnej projektu pt. WSPÓŁPRACA GMINY KRASNOBRÓD

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA SIWZ

LICYTACJA ELEKTRONICZNA identyfikator L-212-2014- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt budowlano-wykonawczy - Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ulicy Lelewela w Krasnobrodzie GM. Krasnobród ETAP II

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY I STWiORB ETAP I

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Krasnobród

Ogłoszenie - przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Grabnik i Krasnobród

PRZETARG OGRANICZONY - Budowa zatoki postojowej i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3261L. Remont ulicy Nadrzecznej w Krasnobrodzie, Remont drogi w Majdanie Małym

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2

Ogłoszenie o przetargu - atrakcje wodne

Dodatkowy drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie.

Część zamówienia nr 1 - dokumentacja projektowa

Dokumentacja budowlana na realizację części zamówienia nr 2

Zapytanie ofertowe - sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród

Ogłoszenie o dzierżawie terenów nad zalewem

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasnobród.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 1

Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu

ZASIĘG INWESTYCJI - ZAŁĄCZNIKI MAPOWE

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z częścią koszturysową i specyfikacjami technicznymi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PROJEKT ARCHIWALANY BIOWOMA - IWONA REGULSKA

Bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnobród i jednostek organizacyjnych Gminy Krasnobród

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ IMPREGNATU DO DREWNA

Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim - zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Modernizacja drogi gminnej nr 110872L we wsi Potok Senderki od km 0+600,00 do km 1+420,00

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Krasnobród i Grabnik

Przetarg nieograniczony Dowożenie uczniów do szkół w latach szkolnych 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA NR 1, NR 2 i NR 3

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I ZMIANA SIWZ

Formularze część zamówienia nr 3

Formularze część zamówienia nr 2

Formularze część zamówienia nr 1

Przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na wypożyczalnię gokartów rowerowych na pedały w sezonie turystycznym 2015r. zlokalizowaną nad zalewem w Krasnobrodzie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - granica powiatu

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU LICYTACJI I WYBORZE OFERTY

WYJAŚNIENIE ROZBIEŻNOŚCI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekty budowlane Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - granica powiatu

ZADANIE 4

ZADANIE 3

Zadanie 2

ZADANIE 1

PRZEDMIARY ROBÓT - DOKUMENTY POMOCNICZE DO WYCENY OFERTY

Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 0-32 mm na teren Gminy Krasnobród

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Krasnobród , Grabnik, Majdan Wielki i Hucisko

PRZETARG NIEOGRANICZONY - na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krasnobród i jej jednostek organizacyjnych

REMONT DROGI W BORKACH - Przetarg nieograniczony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Majdan Skierbieszowski oraz Sady gm.Skierbieszów stanowiących własność gminy Krasnobród.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasnobród

Zamówienie na dostawę WIAT SPORTOWYCH

LICYTACJA ELEKTRONICZNA - Remont drogi w Potoku Senderkach L-269 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA MAP PODZIAŁOWYCH (usługa geodezyjna)

Remont drogi w Majdanie Wielkim i remont drogi w Potoku Senderkach - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

ODPROWADZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH W MIEJSCOWOSCI MAJDAN WIELKI - licytacja elektroniczna

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Prace remontowe w budynku świetlicy we wsi Hutki - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE SCHODÓW I POCHYLNI REMIZY OSP W HUTKACH

Ustny przetarg nieograniczony na wynajem przystani dla jednostek pływających (rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych) w sezonie turystycznym 2014r. zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki MERCEDES – BENZ

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości położonych nad zalewem

ZAMÓWIENIE NA WIATY PRZYSTANKOWE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hutkowie. Planowana jest AUKCJA ELEKTRONICZNA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Realizacja operacji: Remont budynku z przeznaczeniem na centrum społeczno-kulturalne we wsi Hutki. Zamówienie publiczne w trybie Licytac ji elektronicznej. LICYTACJA o identyfikatorze L-85-2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

FORMULARZE, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

PROJEKT BUDOWLANY I PRZEDMIARY ROBÓT

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU LICYTACJI ELEKTRONICZNYCHo identyfikatorach: L-57-2014 Modernizacja świetlicy w Majdanie Małym; L-59-2014 Modernizacja świetlicy w Malewszczyźnie, L-61-2014 Modernizacja pomieszczeń OSP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 14 000 euro netto - DOSTAWA KRUSZYWA

1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym - LICYTACJA ELEKTRONICZNA L-79-2014. 2)Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie - LICYTACJA ELEKTRONICZNA L-78-2014.3) Modernizacja pomieszczeń OSP -LICYTACJA ELEKTRONICZNA L-80-2014

Dokumenty dla licytacji elektronicznej - Modernizacja pomieszczeń OSP - LICYTACJA ELEKTRONICZNA L-80-2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - AUKCJA ELEKTRONICZNA

Dokumenty do licytacji elektronicznej MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MALEWSZCZYŹNIE LICYTACJA L-78-2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - AUKCJA ELEKTRONICZNA

Dokumenty do licytacji elektronicznej MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAJDANIE MAŁYM LICYTACJA ELEKTRONICZNA L-79-2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - AUKCJA ELEKTRONICZNA

Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym.

PRZEDMIARY ROBÓT I WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Projekt budowlano-wykonawczy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie.

PRZEDMIARY ROBÓT I WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Dostawa autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO PONOWNEJ OCENIE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych (garaży) w budynku usługowo - mieszkalnym Ośrodka Zdrowia w Krasnobrodzie wraz z przypadającym udziałem w prawie własności gruntu stanowiących własność gminy Krasnobród

PRZETARG OGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. Przeprowadzona będzie AUKCJA ELEKTRONICZNA.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - AUKCJA ELEKTRONICZNA

ZMIANA TRESCI SIWZ i odpowiedzi na zapytania do SIWZ

DOSTAWA AUTOBUSU DLA POTRZEB Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Krasnobród w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Modyfikacja SIWZ i zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - sektor S1 i SR/SO - przetarg nieograniczony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa mostu na rzece Jacynce w Kaczórkach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumentacja budowlana

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dominikanówce - przetarg nieograniczony.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krasnobród.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI DO 14000 euro netto Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży maj 2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OBSŁUGA PROJEKTU

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ORGANIZACJA FESTYNU - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA NR 3,4,5,6,8,9

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 6 -wykonanie pokazu laserowego.

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu i trzecia zmiana SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I DRUGA ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM SPRZĘTU MILITARNEGO

DOKUMENTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. zam. nr 7

DOKUMENTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. zam. nr 6

DOKUMENTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. zam. nr 5

DOKUMENTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. zam. nr 4

DOKUMENTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. zam. nr 3

DOKUMENTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. zam. nr 2

DOKUMENTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia w części zam. nr 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY DOTYCZĄCY USŁUG PROMOCYJNYCH TRZECH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW RPO WL

Dokumenty i opis przedmiotu zamówienia - PAKIET 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 5

Dokumenty i opis przedmiotu zamówienia - PAKIET 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 4

Dokumenty i opis przedmiotu zamówienia - PAKIET 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty i opis przedmiotu zamówienia - PAKIET 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty i opis przedmiotu zamówienia - PAKIET 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę - operatora zarządzającego

ZAMÓWIENIE O WARTOSCI SZACUNKOWEJ DO 14 000 euro netto - DOSTAWA KRUSZYWA.

POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE - PROMOCJA PROJEKTU Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie etap II.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro netto. Zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SADZONKI KWIATÓW

Zamówienie na usługi ubezpieczeniowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Krasnobrodzie. zamówienie o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczajacej 14 000 euro netto.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie etap II - Przetarg nieograniczony dotyczacy promocji projektu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

MODYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zapytanie o cenę na odkupienie pozyskanego drewna z wycinki drzew

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Malewszczyzna i Kaczórki stanowiących własność gminy Krasnobród.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI PROJEKTOWE

Zdjęcia obiektu - stan aktualny

ISTOTNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYCENĄ PRAC PROJEKTOWYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dokończenie robót budowlanych w ulicy Wczasowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NUMER KONTA DEPOZYTOWEGO GMINY KRASNOBRÓD

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branza elektryczna

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY I SSTWIORB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PDF

Zorganizowanie 5 spotkań (konferencji, seminariów, paneli) w ramach projektu Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Dostawa sprzętu, oprogramowania (systemu komunikacji) oraz zakup opracowanej bazy danych potencjalnych inwestorów, wraz z montażem i wdrożeniem oprogramowania.

Świadczenie usługi promocyjnej

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEWYŻSZAJACEJ 14 000 euro netto- prace projektowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 14 000 EURO NETTO

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO DO ZAPYTAŃ DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Przeprowadzenie badań analitycznych, przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego

Modyfikacja SIWZ

PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZMIANA SIWZ

Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gietki

Dokumentacja wodociag w ul. Lelewela w Krasnobrodzie

Dokumentacja budowlana ul. Wiśniowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Dostawę opracowań projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego w miejscowości: Wólka Husińska - Gmina Krasnobród. CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przetarg na przeprowadzenie badań analitycznych i opracowania strategii

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEBUDOWA DROGI W POTOKU SENDERKACH (ETAP III) i remont zjazdu publicznego w Krasnobrodzie.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Nr 2

ZMIANA SIWZ I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu przeznaczonej do sprzedaży.

Odwołany przetarg ogłoszony na dzień 20 lipca 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie - etap II.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I ODPWIEDZI ZAMAWIAJACEGO

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Krasnobród, Kaczórki, Grabnik i Malewszczyzna stanowiących własność gminy Krasnobród.

Ustny przetarg nieograniczony na wynajem przystani dla jednostek pływających

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU Moje Boisko Orlik 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

II ZAPYTANIA DO SIWZ I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

III ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I ZMIANA SIWZ

II ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I ZMIANA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I ZMIANA SIWZ

ZAPYTANIA DO SIWZ I WYJAŚNIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I FORMULARZE

PZREDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT SANITARNY

PROJEKT ELEKTRYCZNY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Krasnobrodzie, Zarządzenie Burmistrza Krasnobrodu z dnia 11 maja 2012 roku

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych w Krasnobrodzie nad zalewem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE - POWTÓRZONE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Odbudowa i założenie zieleni na terenach należących do gm.Krasnobród.

Dostawa kruszywa dolomitowego 0- 32,5 mm (klińca) na teren gm. Krasnobród w ilości około 200 ton.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Krasnobród miastem turystyki i rekreacji – etap II”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW -ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WAUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zamówienie o wartości szacunkowej ponizej 14 000 euro netto. Pełnienie usługi zarządzanie projektem (pełnienie funkcji menedżera projektu) pod nazwą: „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie - etap II. POWTÓRZONE

Dostawa pojazdu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIE DO SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I ZMIANA SIWZ

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEWYŻSZAJACEJ 14 000 euro netto

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro neto

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PRZETARG NA BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDZETU GMINY KRASNOBRÓD

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZÓRKACH - III etap

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 1

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

DOKUMENTY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ROBOTY REMONTOWE

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH I KOMPUTERÓW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty w cześci zamówienia nr 1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

FORMULARZE DOKUMENTÓW DLA CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 (DOSTAWY KOMPUTERÓW)

FORMULARZE DOKUMENTÓW DLA CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 (MATERIAŁY DYDAKTYCZNE)

FORMULARZ CENOWY CZESĆ ZAMÓWIENIA NR 2

FORMULARZE CENOWE CZESĆ ZAMÓWIENIA NR 1

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabnik

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERYTY

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Druki oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

RYSUNKI Techniczne

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród pod budownictwo jednorodzinne.

ODNOWA CENTRUM WSI STARA HUTA I WÓLKA HUSIŃSKA - przetarg nieograniczony

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZESĆ ZAMÓWIENIA NR 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dokumentacja projektowa - budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Husińskiej

Dokumentacja projektowa plac zabaw w Starej Hucie

Dokumentacja projektowa + budowa altanz w Starej Hucie

Dokumentacjał Ogrodzenie, urzadzenia sportowe, wykonanie podejscia w Wolce Husinskiej

DOKUMENTACJA PLAC ZABAW Wolka Husinska

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJE: CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowa - budowa chodnika

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

KOSZTORYSY OFERTOWE - dla części zamówienia nr 1

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odkupienie pozyskanego drewna z wycinki drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1267/4

Odkupienie drewna pochodzącego z wycinki drzew na działce o numerze ewidencyjnym 2187/6

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami przydomowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach – etap II.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOKUMENTACJA BUDOWLANA Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaczórkach

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont bieżący Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - UMOŻLIWIENIE PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWYCH

OPISY i RYSUNKI

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 euro netto.

Ogłoszenie o zamówieniu na prace projektowe o równowarrości nie przekraczajaćej 14 000 euro netto.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczajacej 14 000 euro netto.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

ZAMÓWIENIE O RÓWNOWARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 euro netto.

SZLAK GEOTURYSTYCZNY ROZTOCZA ŚRODOWEGO - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONE

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOKUMENTACJA BUDOWLANA I SSTWIORB

ZAMÓWIENIE NA PRACE PROJEKTOWE - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym obudowa drogi i zabezpieczneie wąwozu lessowego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnobród

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRACE PROJEKTOWE

DOKUMENTY do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Krasnobrodzie przy ul. Sikorskiego, Młyńskiej, Partyzantów i w Malewszczyźnie

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przetarg nieograniczony na realizację projektu "Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie"

Zamówienie na realizację usługi - Pełnienie funkcji menedżera projektu.

Sprzedaż działek w Krasnobrodzie

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEWYZSZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

ZAPYTANIE DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ WYJAŚNIENIA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod uprawy rolne

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY W KACZÓRKACH

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót

Dokumentacja budowlano - wykonawcza

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMÓWIENIE PONIZEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 euro netto

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG (POWTÓRZONY - OFERTY CZĘŚCIOWE)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia i druki do wykorzystania

Dokumentacja budowlano-wykonawcza drogi w Potoku Senderkach

KOSZTORYSY OFERTOWE

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCIZACUNKOWEJ DO 14 000 euro netto

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - PRACE PROJEKTOWE

Informacja owyborze w cz. 3

Informacja o wyborze cz.2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH W KRASNOBRODZIE

Dokumenty dla części zamówienia nr 3

Dokumenty dla części zamówienia nr 2

Dokumenty dla części zamówienia NR 1

Informacja o zamówieniu o wartości szacunkowej 14 000 euro netto.

Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Krasnobród

Krasnobród – miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WZORY DRUKÓW DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 4

WZORY DRUKÓW DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3

WZORY DRUKÓW DLA CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR2

WZORY DRUKÓW DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 (zadanie 2)

CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 (zadanie 1)

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 (zadanie 3)

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 (zadanie 2)

DOKUMENTACJA BUDOWLANA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KOSZTORYSY OFERTOWE, DRUKI OFERTY, FORMULARZE CENOWE

CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 (zadanie 1)

DOSTAWA KOPARKI DLA POTZREB ZGK W KRASNOBRODZIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa kruszywa drogowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG OGRANICZONY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wynajem, obsługa i utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych

PRZETAG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJACYM 14000 euro netto.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki mapowe - obszar Miasta Krasnobród

załączniki mapowe - Obszary z terenu Gminy

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa samochodu cieżarowego z HDS-em

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRZCEGO -zamówienie do 14 000 euro netto.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Wielki i Podklasztor

SIWZ i druki do sporządzenia oferty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odnowa centrum wsi Majdan Wielki w Gminie Krasnobród

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO UWZGLĘDNIENIU PROTESTU ZŁOŻONEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ i druki do sporzadzenia oferty

Szczególowe Specyfikacje Technicze Wykonania i Odbioru Robót

KOSZTORYSY OFERTOWE, PRZEDMIARY ROBÓT

Dokumentacja budowlano-wykonawcza Wykonania i montażu altany ogrodowej.

Dokumentacja budowlano-wykonawcza Budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowosci Majdan Wielki.

Dokumentacja budowlano-wykonawcza Budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3263L w miejscowosci Majdan Wielki.

Dokumentacja budowlano-wykonawcza Urządzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Majdan Wielki.

Dokumentacja budowlano- wykonawcza Remontu i przebudowy świetlicy w Majdanie Wielkim.

Zakup wagi samochodowej najazdowej o nośności co najmniej 20 ton

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg na dostawę projektów podziału nieruchomości

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Krasnobród

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony BUDOWA MOLA SPACEROWEGO NA ZBIORNIKU WODNYM (ZALEW) W KRASNOBRODZIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dokumentacja budowlana i specyfikacje techniczne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0- 32 mm( mieszanka dolomitowa lub granit) dla Gminy Krasnobród”

„Świadczenie usług sprzętem mechanicznym typu: spycharka , koparka, ładowarka kołowa i samochodem samowyładowczym na terenie Gminy Krasnobród”.

Ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PRZETARG NA USŁUGI GEODEZYJNE 2009-2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3

INFORMACJA O WYBORZE OFERT W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 1

PRZETARG Nieograniczony Na modernizację dróg gminnych w Starej Hucie i Majdanie Wilekim (BORKI).

ZMIANA SIWZ

SSTWiORB Stara Huta

SSTWiORB Majdan Wielki (BORKI)

Projekt wykonawczy: Modernizacja drogi gminnej nr 110 864L w Majdanie Wielkim

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Majdan Wielki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumentacja budowlana - Modernizacja drogi gminnej nr 110873L w Starej Hucie w km 0+800,00 do km 0+940,00.

Prtzetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych w Krasnobrodzie nad zalewem

Podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki na terenie Krasnobrodu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Projekt budowlano-wykonawczy Budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wczasowej

Projekt przebudowy wpustu ulicznego w ulicy Kościuszki

Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji teletechnicznej w ulicy Sosnowej.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kanalizacji teletechnicznej w ulicy Sosnowej

Projekt budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji burzowej w ulicy Sosnowej i Lelewela w Krasnobrodzie

Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa wodociagu w ulicy Wczasowej.

Projekt budowlany i wykonawczy Budowy ulicy Sosnowej w Krasnobrodzie - branza drogowa

Projekt budowlany i projekt wykonawczy

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

ANEKSY DO SSTWiORB - ul. Wczasowa i ul. Sosnowa - Branża drogowa

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wczasowej

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Przebudowa wodociagu w ul. Wczasowej

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicy Sosnowej

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonaia i odbioru robót budowlanych - Przebudowa sieci teletechnicznej w ulicy Sosnowej w Krasnobrodzie.

Szczególowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - kanalizacja burzowa w ulicy Sosnowej i Lelewela w Krasnobrodzie

Szczególowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty drogowe w ulicy Sosnowej

Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ulicy Wczasowej - branża drogowa

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Wczasowej - branża drogowa.

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie

Projekt budowlany przebudowy ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

PRZEDMIARY ROBÓT

Sport

Otwarcie ORLIKA

Imprezy rekreacyjno-sportowe

Imprezy rekreacyjno-sportowe 2009

Imprezy rekreacyjno-sporowe 2008

Imprezy rekreacyjno-sportowe 2007

Park linowy

Turystyka

Jak spędzać czas w Krasnobrodzie?

Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny

Baza noclegowa

Co warto zobaczyć?

Informacja turystyczna

Wyspa - baseny Krasnobród

Krasnobród z paralotni

Spływy kajakowe

Usługi przewodnicko-pilockie

Park linowy

Oferty inwestycyjne

Teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 3

Teren inwestycyjny nr 4

Kult Maryjny

Ważniejsze uroczystości religijne

Historia Kultu Maryjnego

Administracja

Gminne jednostki organizacyjne

Urząd Miejski

Rada Miejska w Krasnobrodzie

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Ochrona środowiska

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY KRASNOBRÓD

Tu oddamy zużyte baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Władze

Informacja o zamówieniu na prace projektowe o wartości do 14 000 euro netto

Kultura

Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie

Odjazdowy Bibliotekarz

Szybki Konkurs Wakacyjny

"Krasnobród - dawnych wspomnień czar" - wernisaż wystawy

Dziecięce atrakcje w bibliotece

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Noc Bibliotek

Turniej "Catańskie rozgrywki"

Narodowe Czytanie

Nagroda im. Anny Platto - nominacja dla bibliotekarki z Krasnobrodu

Ferie w bibliotece.

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez 2016

Kalendarz imprez 2015

Międzynarodowe Koncerty Organowe w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie

Kalendarz imprez 2014

VII KONKURS ORGANOWY W KRASNOBRODZIE

Kalendarz imprez 2013

Kalendarz imprez 2012

Kalendarz imprez na rok 2011

Kalendarz imprez na 2010

Kalendarz imprez kulturalnych 2009

Kalendarz imprez kulturalnych 2008

Kalendarz imprez kulturalnych 2007

Krasnobrodzki Dom Kultury

Międzynarodowy Festiwal

Oddaj głos na zespół „Wójtowianie”

II Ogólnopolski Zdrojowy Bieg Narciarski

konkurs organowy

Historia Dom Kultury

Kalendarz imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych i współorganizowanych przez KDK

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 2009

Kalendarz imprez rekreacyjno-sportowych 2008

Kalendarz imprez rekreacyjno-sportowych 2007

Historia wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno-sportowych

Rok 2016

Zumbowe szaleństwo nadal trwa

Dni Krasnobrodu 2016

24.07.2016r. XXVI Przegląd Orkiestr Dętych

23.07.2016r. Festyn rodzinny

22.07.2016r. Wernisaż wystawy Roberta Sikory

Północ-Południe na Placu Siekluckiego

Zumbowe szaleństwo na krasnobrodzkiej plaży

Inauguracja Letnich Koncertów na Placu Siekluckiego

Wakacyjna zumba nad krasnobrodzkim zalewem

Śladami Singera - warsztaty - taniec z wachlarzami

Śladami Singera - warsztaty - śpiew tradycyjny

Otwarcie siedziby Stowarzyszenia "Uroczy zakątek" w Majdanie Małym

Odsłonięcie tablicy pamiatkowej w Majdanie Małym

Koncert Jacka Borkowskiego w KDK

Wernisaż wystawy "Krasnobród dawniej i dziś"

Koncert dla Rodziców

Śladami Singera - Warsztaty kuchni żydowskiej

XXI Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Warsztaty bębniarskie - czyli muzyka afrykańska w KDK

Śpiewający Słowik - Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - ELIMINACJE POWIATU ZAMOJSKIEGO

Koncert kwartetu Aquamarine

Festiwal "Śladami Singera" - warsztaty teatralne

"Kopciuszek współcześnie" - przedstawienie w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych KDK

XIII Majówka Roztoczańska

3 Maja - Uroczystości religijno- patriotyczne

2 maja - Rodzinny rajd rowerowy, wernisaż wystawy

1 Maja - Festyn Rodzinny

Konkurs piosenki "Śpiewajacy Słowik" - eliminacje gminne

Malowanie ikon na drewnie- warsztaty plastyczne dla dorosłych

Podsumowanie powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo"

IV Konkurs Recytatorsko-Plastyczny

Konkurs Wielkanocny - rozstrzygnięcie

Warsztaty POWERTEX dla dorosłych

Ferie w Krasnobrodzkim Domu Kultury

Zajęcia szachowe

Gry i zabawy integracyjne

Zajęcia plastyczne

"Wielka ucieczka"- przedstawienie teatralne dla dzieci

"Wielka ucieczka"- przedstawienie teatralne dla dzieci

Uroczystości patriotyczne w Lasowcach

Koncert Kolędowo- Jasełkowy

Bal Karnawałowy dla Dzieci

Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie

"Chrzest Polski w ilustracjach" - krasnobrodzka wystawa w Lesznie

„Tu mieszkam, tu zmieniam” Majdan Mały ocala od zapomnienia

Rok 2015

Jubileusz 25-lecia Gazety Krasnobrodzkiej

XXII MIędzynarodowy FestiwalKolęd i Pastorałek Będzin 2016 - Eliminacje w Krasnobrodzie

XXI Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Jubileusz 30-lecia Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej

Koncert Jubileuszowy - foto

Msza Święta w intencji Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej - foto

Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości religijno-patriotyczne

Uroczystości religijno - patriotyczne w Zielonem

Dożynki Diecezjalne 2015

„Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki” - wernisaż wystawy

X Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów

XXVIII Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Zakończenie Festiwalu

VIII Ogólnopolski Konkurs Organowy

Recital skrzypcowy w wykonaniu Karola Lipińskiego Brańki

Kurs Interpretacji Muzyki Organowej

Koncert słowno muzyczny- "Droga życia" - wspomnienia Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

XVIII Warsztaty Muzyki Barokowej

Wernisaż wystawy "Pułkownik Ryszard Kukliński - polska samotna misja", projekcja filmu Jack Strong

Koncert Inauguracyjny

Wójtowianie na Placu Siekluckiego

Promocja książki Mieczysława Kościńskiego

XVII Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Spotkania ze sztuką, bo... Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”

Spotkania ze sztuką, bo... Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”- wyjazd na koncert Orkiestry Symfonicznej i do Teatru

Spotkania ze sztuką - wernisaż wystawy w Dominikanówce

Spotkania ze sztuką, bo... Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”- realizacja projektu

Spotkania ze sztuką -wyjazd do Zamościa

"Rowerowy rajd po sztukę" do Galerii Szur

XII Otwarty Turniej Szachowy "Krasnobrodzka Wieża"

Dni Krasnobrodu

2015.07.26 XXV Jubileuszowy Przegląd Orkiestr Dętych

2015.07.25. Festyn wakacyjny

2015.07.24. Wernisaż wystawy prac Aleksandra Krupy

Międzynarodowy Festiwal "Śadami Singera"

Sobota 18.07.2015r.

Piątek 17.07.2015r.

I Nagroda dla zespołu Wójtowianie podczas II Międzynarodowego Festiwalu Ludowego

Koncert na Placu Siekluckiego

XV Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Nagroda „Semper Fidelis” dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Singer i warsztaty latawcowe w Majdanie Małym

KONCERT DLA RODZICÓW

XX Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Piknik Rodzinny w Majdanie Małym

Warsztaty Kulinarne

Spotkanie z Nordic Walking w Krasnobrodzie

XII Majówka Roztoczańska

3 maja - uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja

2 maja - Festyn majowy

1 maja - wernisaż wystawy Jolanty Górnik i koncert "Na ludową nutę"

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Śpiewający słowik - eliminacje powiatowe

Konferencja naukowa pt. "Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie"

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” - eliminacje gminne

III Konkurs Recytatorsko - Plastyczny

Konkurs Wielkanocny

Warsztat fotograficzny - Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość widziane przez obiektyw aparatu

Sól ziemi - Wójtowianie. TV TRWAM w Krasnobrodzie

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga” – eliminacje Powiatu Zamojskiego

Krasnobrodzkie ferie

Promocja książki "Krasnobrodzkie klimaty"

"Karnawałowe szaleństwa"- czyli tańce , zabawy i konkursy

"Grymasy Królewny Kasi" - przedstawienie teatralne dla dzieci

Święto patriotyczne w Lasowcach

Koncert Haliny Frąckowiak

Koncert Kolędowo- Jasełkowy

Sukcesy tancerzy krasnobrodzkiego „FARTU”

Rok 2014

XXI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek - eliminacje w Krasnobrodzie

"Gloria Artis" dla Marii Grażyny Szpyra

Jubileuszowy - XX Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Warsztaty ceramiczno-garncarskie w KDK

Święto Niepodległości

Nagroda WOK dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury

"TEATR TO MY..." - realizacja projektu

Konkurs "Kręci się"- reportaż multimedialny z przeprowadzenia projektu

Uczestnicy projektu "TEATR TO MY..." z gościnnym występem w ZSP

"Mamy prawo do..." - przedstawienie teatralne w wykonaniu uczestników projektu "Teatr to my..."

"Książę i Żebrak" w Teatrze J. Osterwy w Lublinie

Warsztaty teatralne

Spektakl "Zły Pan" w lubelskim Teatrze im. H.CH. Andersena

Zajęcia teatralne i plastyczno techniczne

Uroczystości religijno - patriotyczne w Zielonem

Diecezjalne Święto Plonów

XXVII Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

SZTUKĄ JEST ŻYĆ BEZ SZTUKI - wernisaż wystawy M. Kozdry i R. Korzeniowskiego

Koncert Kapeli "Echo Roztocza"

VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Zakończenie Festiwalu - 23.08.2014r.

DAR I TAJEMNICA - Jerzy Zelnik i Katarzyna Kluczewska

VII Ogólnopolski Konkurs Organowy - 22.08.2014r.

Koncert - Katarzyna Zdybel - fagot, Katarzyna Kluczewska - fortepian 21.08.2014r.

Kurs Interpretacji Muzyki Organowej - 20.08.2014r.

Recital harfowy - 20.08.2014r.

XVII Warsztaty Muzyki Barokowej - 18-23.08.2014r.

Koncert inauguracyjny - 17.08.2014r.

XVI Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

MIX BAND na Placu Siekluckiego

"Rzemiosłem Krasnobród stał" - promocja książki Mieczysława Kościńskiego

Szczebrzeska Kapela Podwórkowa na Placu Siekluckiego

XI Otwarty Turniej Szachowy

Kolejny koncert na Placu Siekluckiego - FERMATA

Dni Krasnobrodu

Dni Krasnobrodu - niedziela 20.07.2014

Dni Krasnobrodu - sobota 19.07.2014

Międzynarodowy Festiwal "Śladami Singera"

Koncert na Placu Siekluckiego - Kapela Krasnobrodzka

Koncert na Placu Siekluckiego - Uczestnicy Ogólnopolskiego Obozu Artystycznego

XIV Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Koncert dla Rodziców

Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Krasnobrodzie

XIX Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Jubileusz 40-lecia Domu Kultury w Krasnobrodzie

31 maj 2014

30 maj 2014

MAJOWE UROCZYSTOŚCI W LASOWCACH

XI MAJÓWKA ROZTOCZAŃSKA

4 MAJA

3 MAJA

2 MAJA - Promocja albumu fotograficznego pt. "GMINA KRASNOBRÓD"

1 MAJA - Wernisaż wystawy pt. "3XR" - malarstwo Agnieszka, Marek i Ryszard Rzeźniak

Pomoc dla Polaków na Ukrainie

Konkurs Wielkanocny- rozstrzygnięcie

Z teatralną wizytą u przedszkolaków

"Śpiewający Słowik" Wojewózki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Eliminacje Powiatowe

"Śpiewający słowik" - Konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej- ELIMINACJE GMINNE

II KONKURS RECYTATORSKO-PLASTYCZNY: „ Wiosenne spotkania z twórczościa ludową”

Wernisaż wystawy "Z ziemi włoskiej na Roztocze"

Ferie 2014

Karnawałowy Bal Przebierańców dla Dzieci

"Magiczna Księga" - przedstawienie teatralne dla dzieci

Koncert Kolędowo - Jasełkowy

"Śniegowe harce" - spotkanie z kameralistami Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu

Rok 2013

Powitanie Nowego 2014 Roku na Placu Siekluckiego

XX Międzynarodowy Festiwal Kolę i Pastorałek - Będzin 2014 - Eliminacje rejonowe w Krasnobrodzie

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

XIX Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Święto Niepodległości 2013

Wernisaż i promocja książki

Uroczystości Religijno-Patriotyczne w Zielonem

Dożynki Diecezjalne w Krasnobrodzie

VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Zakończenie Festiwalu - koncert laureatów

Koncert

Wieczór poetycki i Wieczór poezji w KDK

VI Ogólnopolski Konkurs Organowy

Recital Fletowy

Kurs Interpretacji Muzyki Organowej

XVI Warsztaty Muzyki Barokowej

Warsztaty teatralne

Koncert inauguracyjny

XV Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

X Otwarty Turniej Szachowy "Krasnobrodzka Wieża"

Nowy sprzęt dla KDK od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jarmark Krasnobrodzki

XIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Dni Krasnobrodu

21.07.2013r. Niedziela

20.07.2013r. Sobota

19.07.2013r. Piątek

Festyn promujący projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - Etap II

XVIII Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Wernisaż wystawy Katarzyny Cybulskiej

Koncert dla Rodziców

Projekt "Gra obywatelska"

Jubileusz XX -lecia zespołu folklorystycznego

X Majówka Roztoczańska

4 maja

3 maja

2 maja

1 maja

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Kółko teatralne z wizytą w Publicznej Szkole Podstawowej w Zielonem

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

I KONKURS RECYTATORSKO-PLASTYCZNY: „ Wiosenne spotkania z poezją” - JULIAN TUWIM

Konkurs Wielkanocny- rozstrzygnięcie

Konkurs „Twoja wiedza i czujka czadu w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

Ferie z Krasnobrodzkim Domem Kultury

I Ogólnopolski Zdrojowy Bieg Narciarski

Uroczystości religijno-patriotyczne w Lasowcach

Koncert Kolędowo-Jasełkowy

Wernisaż wystawy MARTYNY GONTARZ

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Rok 2012

Powitanie Nowego Roku

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek - eliminacje w Krasnobrodzie

Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

XVIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Kolejne sukcesy „Wójtowian” w Werbkowicach

Święto Niepodległości 2012

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta w Sandomierzu

Uroczystości religijno-patriotyczne w Zielonem

Dożynki Diecezjalno-Gminne w Krasnobrodzie

\"Monidła i inne takie\" - Kasia Stanny - wystawa fotografii

XXVI Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Zakończenie Festiwalu 25.08.2012r.

Koncert zespołu BLUES ROYCE

V Ogólnopolski Konkurs Organowy 23-24.08.2012r

Recital wiolonczelowy Michała Zielińskiego - 22.08.2012r.

\"My z XX wieku\" Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego - 21.08.2012r.

Kurs Interpretacji Muzyki Organowej - 21-22.08.2012r.

Recital Michała Bajora - 20.08.2012r.

Koncert inauguracyjny- 19.08.2012r.

XV Warsztaty Muzyki Barokowej- 18-25.08.2012r.

XIV Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

IX Otwarty Turniej Szachowy Krasnobrodzka Wieża

Dni Krasnobrodu

niedziela 05.08.2012r.

sobota 04.08.2012r.

Letnie koncerty na Placu Siekluckiego

XII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

I Roztoczański Jarmark Turystyczny

V Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych

II Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej - Krasnobród 2012

Bajkowe spotkanie z przedszkolakami

Koncert dla Rodziców

XVII Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Promocja książki Marii Konopnickiej \"O Krasnoludkach i o sierotce Marysi\"

\"Wójtowianie\" na Dolnym Śląsku

Piknik Sportowo-Pożarniczy

Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja

Inscenizacja "OSKAR I PANI RÓŻA

Konkurs "Śpiewający Słowik"- eliminacje powiatowe

Konkurs plastyczny "20 lat PSP- Jak nas widzą tak nas malują"-wręczenie nagród i wyróżnień

Konkurs "Śpiewający Słowik"- eliminacje gminne

Konkurs "20 lat PSP- Jak nas widzą tak nas malują"-wyniki etapu powiatowego

Konkurs Wielkanocny - rozstrzygnięcie

Krasnobrodzka Konferencja

Złote Gody

Ferie z Krasnobrodzkim Domem Kultury

Uroczystości patriotyczno-religijne w Lasowcach

Wieczór autorski Zbigniewa Masternaka

Koncert Kolędowo- Jasełkowy

Wystawa "Korczak i jego dzieło" w Bratysławie

100-lecie urodzin

Rok 2011

Powitanie Nowego Roku na Placu Siekluckiego

XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - eliminacje w Krasnobrodzie

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

XVII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Święto Niepodległości

"Monidła i inne takie", czyli "Wójtowianie" w Warszawie

XII Rajd Pieszy "Piechotą do jesieni"

Wernisaż wystawy "Juliusz Słowacki w ilustracji"

Ilustracje Olgi Siemaszko w Bratysławie

VI Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów w Krasnobrodzie

"Ach Zielone" - uroczystości patriotyczne

Diecezjalne Święto Plonów

XXV Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

Dożynki Powiatowe

Janusz Stanny w Zamojskiej Alei Sław

V Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Zakończenie Festiwalu 27.08.2011r.

Koncert zespołu "Monday Girls" 26.08.2011r.

IV Ogólnopolski Konkurs Organowy 25-26.08.2011r.

"Złodziej w sutannie" - projekcja filmu oraz spotkanie z jego głównym bohaterem

Koncert kwartetu smyczkowego

Kurs interpretacji muzyki organowej 23-24.08.2011r.

Recital skrzypcowy Bartosza Cajlera 22.08.2011r.

Warsztaty muzyki barokowej 21-27.08.2011r.

Otwarcie wystawy prac plastycznych Leszka Firka 22.08.2011r.

Koncert inauguracyjny 21.08.2011r.

Pożegnanie wakacji

Krasnobrodzka Wieża - VIII Otwarty Turniej Szachowy

DNI KRASNOBRODU

24.07.2011r. Niedziela

23.07.2011r. - Sobota

22.07.2011r.- Piątek

XI Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Powitanie Lata

Powiatowe Święto Ludowe

XVI Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Dzień Dziecka

Koncert dla Rodziców

Powiatowy Dzień Animatora Kultury

"Igłą malowane"- wystawa prac Jolanty Górnik

IX Majówka Roztoczańska

03.05.2011r.

02.05.2011r.

Konkurs Wielkanocny - rozstrzygnięcie

Oficjalna prezentacja Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego IGROS Krasnobród przed rundą wiosenną sezonu 2010/11

"Wspomnienie lata" konkurs plastyczno-fotograficzny

Patryk Kawka Vicemistrzem Polski

Uroczystości Patriotyczne w Lasowcach 2011

"Zimowe ferie bez nudy" w Krasnobrodzkim Domu Kultury

Koncert Kolędowo-Jasełkowy

Rok 2010

Powitanie Nowego Roku na Placu Siekluckiego

XVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Będzin 2011- Wyniki Eliminacji w Krasnobrodzie

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

XVI Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Złote gody - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Święto Niepodległości

Wernisaż wystawy Olgi Siemaszko

"Piechotą do jesieni" - rajd pieszy

"Z Kanady do Krasnobrodu" - spotkanie z Krzysztofem Kasprzykiem- poetą, prozaikiem i podróżnikiem

Diecezjalne Święto Plonów

V Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów

Wernisaż wystawy ilustarcji do książki M. Konopnickiej

XXIV Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Per Artem ad Astra"

Koncert laureatów - Zakończenie Festiwalu 2010.08.28.

Spektakl teatralny

Koncert muzyki kameralnej 2010.08.26.

Warsztaty muzyczne

Koncert muzyki barokowej

Recital skrzypcowy 2010.08.24.

III Ogólnopolski Konkurs Organowy 2010.08.24-26.

Projekcja filmu

Koncert inauguracyjny 2010.08.22.

Pożegnanie Wakacji

Ilustracje Z.Witwickiego w Bratysławie

Letnie koncerty na Placu Siekluckiego

VII Otwarty Turniej Szachowy

Dni Krasnobrodu

25.07.2010r. XX Przegląd Orkiestr Dętych

24.07.2010r. Piknik rodzinny

23.07.2010r. Koncert zespołu z Kenii

Rocznica Święta Pułkowego II Pułku Strzelców Konnych

X Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

POWITANIE LATA

85-lecie OSP Krasnobród

Imprezka z Radiem Lublin

"O poranku"- wystawa makrofotografii Leszka Wygachiewicza

XV Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Koncert dla Rodziców

MISTRZ ŚWIATA Z KRASNOBRODU!!!

Wernisaż wystawy Mieczysława Kozdry

Z Krasnobrodu do Pragi - Ilustracje Z. Witwickiego

20 lat "Gazety Krasnobrodzkiej"

VIII MAJÓWKA ROZTOCZAŃSKA

1 maja

2 maja

3 maja

Konkurs Wielkanocny

Wernisaż wystawy "Indie - Portrety z innego świata"

Finał "TAURON FAMILY CUP" 2010

Ferie w KDK

"FART i Przyjaciele" - koncert

Święto patriotyczne w Lasowcach

Koncert Kolędowo-Jasełkowy

Złoty Jubileusz

Spotkanie opłatkowe członków krasnobrodzkich Stowarzyszeń

VI Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych

Tauron Family Cup 2010

Rok 2009

Powitanie Nowego 2010 Roku na Placu Siekluckiego

Otwarcie wystawy "Roztoczańska wieś w malarstwie"

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Będzin 2010- Eliminacje rejonowe w Krasnobrodzie

"Piechotą do jesieni"- rajd pieszy

Akcja " POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

"WSPOMNIENIE LATA"- Konkurs plastyczno-fotograficzny

XV Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Święto Niepodległości

Dożynki 2009

Wernisaż wystawy "Pieśń ujdzie cało"

Ogólnopolskie warsztay ilustratorów 2009

XXIII Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

Pożegnanie Wakacji

"W ETERZE I W PLENERZE" - letni festyn z Radiem Lublin

Dni Krasnobrodu

X Powiatowe Igrzyska LZS

IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Powitanie lata

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Zakończenie Festiwalu- Msza Św. Dziękczynna, Koncert laureatów 26.06.2009r. Sanktuarium N.N.M.P w Krasnobrodzie

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - II Ogólnopolski Konkurs Organowy 23-25. 06.2009r. Sanktuarium N.N.M.P w Krasnobrodzie

„Bądź wierny, idź! " - spotkanie ze Stanisławem Markowskim

Duet Gitar Klasycznych - koncert w Krasnobrodzkim Domu Kultury 24.06.2009r.

Koncert skrzypcowy- Katarzyna Bąkowska 23.06.2009r. Kośćiół pw. Św. Ducha

Ks. Jerzy Popiełuszko. Ostatnie pożegnanie- Warszawa 1984

Koncert inauguracyjny 21.06.2009r.

XIV Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Święto Ludowe i Dzień Dziecka

Radio Maryja i Telewizja Trwam w Krasnobrodzie

"Żyć każdym dniem" - wystawa malarstwa

Koncert dla Rodziców

VII Majówka Roztoczańska

3 maja

2 maja

1 maja

Koncert w nowo wyremontowanej sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Konkurs Wielkanocny

Ferie z Krasnobrodzkim Domem Kultury

Uroczystości patriotyczne w Lasowcach

Spotkanie opłatkowe uczniów Centrum Nauczania Języków Obcych

Spotkanie opłatkowe członków krasnobrodzkich Stowarzyszeń

Family Cup 2009

Rok 2008

Powitanie Nowego Roku na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie

Eliminacje Rejonowe XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

"Wspomnienie lata" konkurs plastyczno-fotograficzny

AKcja " Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

Święto Odzyskania Niepodległości

Wystawa Fotograficzna

XIV Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

"Piechotą do jesieni"- rajd pieszy

"Ocalić od zapomnienia" - inscenizacja bitwy pod Krasnobrodem

Dożynki Diecezjalne

Warsztaty Ilustratorów

Wernisaż wystawy Janusza Stannego

XXII Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

POŻEGNANIE WAKACJI

Koncert na Placu Siekluckiego

II Festiwal Muzyki Oraganowej i Kameralnej "Per Arte ad Astra"

Koncert finałowy

Imprezy towarzyszace

Koncerty, wykłady i prelekcje odbywające sie w ramach Festiwalu

Koncert inauguracyjny

VI Turniej Szachowy

Koncert zespołu hiszpańskiego

Dni Krasnobrodu 2008

VIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

15-lecie Zespołu Folklorystycznego"WÓJTOWIANIE"

Powitanie Lata

Wernisaż- Zdisław Witwicki - ilustracje

XIII Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

MAJOWY KONCERT DLA RODZICÓW

VI Majówka Roztoczańska

4 maja

3 maja

2 maja

1 Maja Niespokojni Nadzieją- Majówka Ewangelizacyjna

Uroczystości patriotyczne w Lasowcach

Spotkanie z Islamem

Koncert Kolędowo-Jasełkowy

Przegląd Twórczości i Obrzędowości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych

Wójtowianie w Będzinie

Ferie 2008

Rok 2007

Powitanie Nowego roku na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie

XIV Ogolnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Rajd Pieszy"Piechotą do Jesieni"

XIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Koncert na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Święto Niepodległości

Konwersatorium dla pracowników Kultury

Koncert laureatów

Otwarcie wystawy Janusza Stannego pt.

Diecezjalne Święto Plonów

XXI Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

Pożegnanie Wakacji

I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "PER ARTE AD ASTRA"

Imprezy towarzyszące

Koncert Laureatów

I Konkurs Organowy

Koncert inauguracyjny

"LAZURKI" na Placu Siekluckiego

Krasnobrodzka Wieża- Turniej szachowy

Krasnobród w Krasnym Brodzie

Dni Krasnobrodu

Koncert na Placu Siekluckiego

VII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Powitanie lata

XXI Lubelski Rajd Pojazdów Zabytkowych

Dzień Dziecka

XII Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

Majowy Koncert dla Rodziców

V Majówka Roztoczańska

Roztrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego

Finał Intersport Family Cup 2007

Odsłonięcie portretu ks. Kazimierza Wójtowicza

Wystawa ilustracji " KORCZAK I JEGO DZIEŁO"

Pożyteczne ferie bez nudy 2007

Zimowy Festyn z Radiem Lublin

Uroczystości patriotyczne w Lasowcach

Intersport Family Cup

Koncert kolędowo-jasełkowy

Wieczór Kultury Żydowskiej

IV Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenia

Aktualności

Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne 9 Pułku Piechoty Legionów

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnobrodzie

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne

Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie

Wybory ławników - kadencja 2016-2019

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Gospodarka odpadami

Projekty Unijne

Projekty Unijne w Gminie Krasnobród

GALERIA

ARTYKUŁY PRASOWE O REALIZOWANYCH PROJEKTACH

KOLOROWANKI DLA DZIECI I FOLDERY

Ogłoszenia

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW - SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnobród

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie dot. usuwania wyrobów zawierających azbest w 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nabór na wolne stanowisko - Sekretarz Gminy Krasnobród

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Krasnobród oraz Majdan Skierbieszowski i Sady

Burmistrz Krasnobrodu zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród

Zapytanie o cenę - dostawa zestawu komunalnego

Dostawa zestawu komunalnego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Burmistrza Krasnobrodu Nr 298/2014 z dnia 07.02.2014r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Krasnobród.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w mieście Krasnobród z dn. 4 września 2013r

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność gminy Krasnobród

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Krasnobród i Grabnik stanowiących własność gminy Krasnobród

Nabór na stanowisko Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej (umowa na zastępstwo)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 01 stycznia do 31grudnia 2013 roku

Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

Nabór wniosków od osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych

Obwieszczenie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie etap 2"

Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Krasnobród na rok 2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Krasnobród

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012, na kwotę 56 000,00 zł, Rozstrzygnięcie Zarządzeniem 117/2012

Zarządzenie w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizacji obowiązku szkolnego.

Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

ZAWIADOMIENIE O BADANIACH - GEOFIZYKA KRAKÓW

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu zagospodarowania turystycznego pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury turystycznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej na zadania dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu

Nabór wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2011

Ewidencja azbestu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Dane kontaktowe

Numer konta bankowego

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy

Plan Odnowy Miejscowości

Krasnobród

Wólka Husińska

Majdan Wielki

Oświata

Szkoły

Wyślij e-kartkę


powrót powrót
GogaNet Copyright ˆ Krasnobród
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zamknij